Zaproszenie na Wesele Adama Mechanika

199,00 zł
Brutto

Przyszła kryska na Matyska! Choć wielu z nas myślało, że to się nigdy nie stanie to Adam Mechanik postanowił się ustatkować!!!

Zatem z ogromną radością pełna szczerych chęci i ochoty EWA oraz bogu-ducha-winien ADAM mają zaszczyt zaprosić Państwa na swoje wesele, które odbędzie się w sobotę 10 czerwca 2023r. o godzinie 15:00 w PGR Koszelew!

W programie koncert Chwytaka, zabawa taneczna z zespołem, hulanki, swawola! Weź udział w tym niepowtarzalnym wydarzeniu i zostań gwiazdą filmu z wesela!

Wasza obecność jest dla nas największym prezentem! Prosimy o nieprzynoszenie innych podarków :)

www.pgrkoszelew.pl

BILETY BĘDZIEMY WYSYŁAĆ PO 25.05.2023 

Obecnie 5 osób ogląda ten produkt
Ilość
25

ADRES: PGR Koszelew, Koszelew 6, 09-530 Gąbin koło Płocka https://pgrkoszelew.pl/ 

Rozpoczęcie imprezy o godzinie 15:00

Drzwi otwarte od godziny 13:00

Wejście wyłącznie za okazaniem zaproszenia. 

W cenie zaproszenia 1 poczęstunek składający się z bigosu, kiełbaski oraz pieczywa, 1 piwo oraz kawa i herbata.

Dzieci do lat 13 GRATIS! (bez poczęstunku)

Noclegi nie są wliczone w cenę. Dostępność noclegów można sprawdzić na stronie PGR Koszelew.

Na miejscu dodatkowo płatny bar oraz bufet (pieczone prosię, bigos, kiełbaski, dziczyzna i o wiele więcej).

BILETY BĘDZIEMY WYSYŁAĆ PO 25.05.2023 

821 sztuk

Specyficzne kody

REGULAMIN WYDARZENIA

pod nazwą: „Wesele Adama i Ewy” Koszelew

w dniu 10 czerwca 2023 roku

ZAKAZY:

Zakaz wnoszenia sprzętu rejestrującego audio-video, w tym dronów 

Zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac.

Zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających.

Zakaz wnoszenia zamkniętych paczek, pakunków itd.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin jest wydany przez organizatora wydarzenia pod nazwą: „Wesele Adama i Ewy” które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2023 roku w miejscowości Koszelew,  w PGR Koszelew, (zwane dalej: „Imprezą”), tj. przez spółkę: Młot - Pol sp. z o. o. z siedzibą w Ostrzeszowie; przy ul. Macieja Rataja 12/12a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000898867, (zwaną dalej: „Organizatorem”).

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy podlega wymianie na Identyfikator (opaskę);

„Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski umieszczonej na trwałe na ręce, której wzór ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora. Każdy Uczestnik Imprezy dokonuje wymiany Biletu na Identyfikator osobiście;

„Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. 

„Teren Imprezy” oznacza PGR Koszelew, Koszelew 6, 09-530  Gąbin k/Płocka , na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Identyfikatora wydanego za zwrotem Biletu. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia poniżej 18-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej (13-18 roku życia ) jak i dorosłej; Zakup biletu nie obowiązuje w przypadku osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia. 

Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”

Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę.

Dzieci do 13 roku życia mogą wziąć udział w Imprezie nieodpłatnie, opiekun dziecka ponosi koszty zgodne z cennikiem Imprezy.

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO SEKTORÓW:

Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz Bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na Identyfikator. Każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku.

Organizator może odmówić wstępu na Teren Imprezy :

a) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.

c) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) nie posiadającym Identyfikatora,

b) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

c) posiadającym plastikowe, szklane, metalowe pojemniki lub puszki itp.,

d) nie posiadającym dokumentu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

c) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać na ręku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Imprezy. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora (na terenie imprezy) Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się  do Służb Porządkowych z Terenu Imprezy wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Imprezy. Samowolne opuszczenie terenu imprezy z uszkodzonym lub zerwanym identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie.

Jeżeli Uczestnik zgłosi uprzednio Organizatorowi konieczność zdjęcia przez niego Identyfikatora z nadgarstka po opuszczeniu Terenu Imprezy danego dnia a przed następnym jego wejściem na Teren Imprezy kolejnego dnia (np. ze względu na pracę wykonywaną przez Uczestnika itp.), to tylko ten sam Uczestnik będzie uprawniony do ponownego wejścia na Teren Imprezy i otrzyma nowy Identyfikator, za zwrotem dotychczasowego Identyfikatora i po weryfikacji zgodności jego tożsamości ze zgłoszeniem. Zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Uczestnik dokonuje u Służb Porządkowych. Nowy Identyfikator Uczestnik odbiera w tym samym punkcie, w którym dokonywał zgłoszenia. Procedurze tej nie podlegają identyfikatory zdjęte samodzielnie bez uprzedniego zgłoszenia.

Zabrania się:

a) wnoszenia na teren Imprezy wszelkiej broni palnej, wiatrówek, miotaczy gazów, materiałów pirotechnicznych, kijów bejsbolowych i przedmiotów o podobnej długości, wszelkich narzędzi ostrych takich jak noże, nożyce, środków odurzających, niebezpiecznych substancji chemicznych, materiałów radioaktywnych oraz wszelkich materiałów mogących zakłócić prawidłowy odbiór audiowizualny poszczególnych koncertów,

b) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video ( z wyłączeniem telefonów komórkowych ), oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x.

c) wnoszenia, posiadania, a także używania nad terenem imprezy, oraz w jego bliskim kontakcie bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów zdalnie starowanych, unoszących się w powietrzu,

d) wnoszenia i używania na terenie imprezy deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, oraz wrotek.

Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

Służby Porządkowe i Informacyjne, są uprawnione zgodnie z przepisami do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zakazane 

d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

– ręczne wykrywacze metalu,

– wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,

– inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:

– sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie Identyfikator,

– porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.

W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.

W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem z  uwagi na jego naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

Organizator zapewnia bezpieczeństwo poprzez zapewnienie, że:

a) na Terenie Imprezy znajdować się zespół ratownictwa medycznego;

b) Służby Porządkowe i Informacyjne;

W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Zaleca się przybycie Uczestnikom na miejsce Imprezy z odpowiednim, co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.

Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

VI. ODWOŁANIE IMPREZY:

Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługuje zwrot nominalnej ceny zakupu biletu na pisemny wniosek złożony w siedzibie Organizatora w terminie 7 dni, na podstawie dowodu zakupu. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie 30 dni, od daty jego wpływu do siedziby Organizatora.

VII. REKLAMACJE:

Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na. następujący adres korespondencyjny Organizatora:

Młot – Pol sp. z o.o., ul. M. Rataja 12/12a, 63-500 Ostrzeszów

Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

VIII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA:

Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

Niniejszy Regulamin jest dostępny:

– na stronie internetowej www.klanwhisky.pl 

.

Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 maja 2023 roku

Zaproszenie na Wesele Adama...

199,00 zł